February 3, 2020

Laboratorija za isptivanje predmeta opšte upotrebe

Laboratorija PROFI LAB ima višegodišnje iskustvo u oblasti ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta predmeta opšte upotrebe.

Laboratorija je svoje poslovanje usaglasila sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 što je verifikovalo Akreditaciono telo Srbije donošenjem Sertifikata o akreditaciji laboratorije za ispitivanje – akreditacioni broj 01-296.

Pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:

  1. materijali i predmeti u kontaktu sa hranom uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja i ambalaža,
  2. igračke,
  3. kozmetički proizvodi,
  4. materijali i predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom, odnosno sluzokožom bilo da se narušava ili ne narušava njihov integritet,
  5. detergenti, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebu i održavanje higijene,
  6. duvan, duvanski proizvodi, pribor za upotrebu duvanskih proizvoda, elektronska cigareta i drugi sistemi za inhaliranje pare sa ili bez nikotina.

 

1. Materijali i predmeti u kontaktu sa hranom
     Proizvodi namenjeni odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja
     Ambalaža

Materijali koji dolaze u kontakt sa hranom jesu supstance i materijali od kojih se izrađuju predmeti opšte upotrebe koji dolaze u kontakt sa hranom.
Predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom jesu posuđe, pribor, oprema, uređaji, postrojenja i ambalaža koja se koristi za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe.

Materijali i predmeti, uključujući i aktivne i inteligentne materijale i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom, proizvode se u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom tako da, u uobičajenim ili očekivanim uslovima upotrebe, ne prenose svoje sastojke u hranu u količinama koje bi mogle da:

1) ugroze zdravlje ljudi,
2) prouzrokuju neprihvatljivu promenu u sastavu hrane,
3) prouzrokuju pogoršanje senzornih svojstava hrane.

Obeležavanje, oglašavanje i prezentacija materijala ili predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom ne sme da dovodi potrošača u zabludu.

 

2. Igračke

Igračke jesu proizvodi koji su projektovani ili namenjeni, isključivo ili ne, za igru dece do 14 godina.

Priliko stavljanja igračaka na tržište, proizvođači moraju da obezbede da su igračke projektovane i proizvedene u skladu sa osnovnim i posebnim bezbednosnim zahtevima propisanim važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje oblast bezbednosti igračaka.